ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДЫН АЖЛЫН ҮНЭМЛЭХИЙГ ШИНЭЧИЛЖ, ГАРДУУЛЛАА

Баян-Өлгий аймаг  дахь шүүхийн Тамгын газарт ажилладаг захиргааны болон үйлчилгээний ажилтнуудын мэргэжлийн үнэмлэхийг Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн баталсан загварын дагуу шинэчлэн гаргаж, 2019 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдөр шүүхийн Тамгын газрын дарга гардууллаа.

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

2019-04-01