ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2020.03.02

д/д

Хүлээн авсан

Шийдвэрлэсэн

Үлдэгдэл

Хэрэгт холбогдсон

Хугацаа хэтэрсэн

Эрүүгийн хэрэг

Захиргааны зөрчил

Эрүүгийн хэрэг

Захиргааны зөрчил

Эрүүгийн хэрэг

Захиргааны зөрчил

Шүүгдэгч

Зөрчил гаргасан

Эрүүгийн хэрэг

Зөрчил гаргасан

1

73

62

60

61

13

1

106

62

0

0