ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2020.03.02

д/д

Хүлээн авсан өргөдөл

Эвлэрлийн аргаар шийдвэрлэсэн.

Амжилтгүй болсон

Үлдэгдэл

1

2019 оны тайлангийн үлдэгдэл 78 хэрэг болон шинээр нэмж авсан 99 өргөдөл нийт 177

Татгалзсан 52

79

5

41