БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИЙН 2020 ОНЫ I УЛИРЛЫН МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч 2019 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2020 оны 03 дүгээр сарын 20-ны өдөр хүртэл 189 өргөдөл хүлээн авснаас 30 өргөдлийг хүлээн авахаас татгалзаж, 30 өргөдлийг өргөдөл гаргагчид буцааж, 103 өргөдлийг шийдвэрлэж, 26 өргөдлийн үлдэгдэлтэй байна.

2020 онд шийдвэрлэгдсэн өргөдлийг 2019 оны мөн үетэй шийдвэрлэгдсэн өргөдөлтэй харьцуулж үзвэл 4 хувиар буурсан байна.

Шийдвэрлэгдсэн 103 өргөдлөөс талууд хоорондоо эвлэрч, маргааныг амжилттай дуусгасан 95, талууд эвлэрэхээс татгалзсан буюу маргаан шийдвэрлэлт амжилтгүй болсон 8 өргөдөл байна.

Талуудын  эвлэрсэн 54 эвлэрлийн гэрээг шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан байна.

Эвлэрүүлэн зуучлагчийн шийдвэрлэгдсэн 103 өргөдлийг маргааны төрлийг авч үзвэл иргэний маргаан 93, гэр бүлийн маргаан  10 байна.

 

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

2020-03-23