ШҮҮХ ХУРАЛДААН

Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч Өмгөөлөгч Хохирогч Өмгөөлөгч иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Шүүх хуралдааны танхим Тойм
1 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг - М.Отгонжаргал Холбогдогч А.Кенжебай, өмгөөлөгч С.Нургайып Эрх бүхий албан тушаалтан Х.Серикбол Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 29.1 2020-02-18 08:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
2 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл А.Турдыбек Шүүгдэгч Х.Нурлан, Ш.Нурбек, Д.Шарапат, шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч Ө.Бахытбек, Х.Тасхын, Х.Зулхаш, Я.Сьезд Хохирогч Б.Анаргүл, С.Маржангүл хохирогчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 4, 12.5 дугаар зүйлийн 1, 12.1 дүгээр зүйлийн 2.1 2020-02-17 09:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
3 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл А.Турдыбек Шүүгдэгч Т.Азамат, К.Бахытберди, өмгөөлөгч К.Ержан Иргэний нэхэмжлэгч М.Жухан Эрүүгийн хуулийн 24.6 дугаар зүйлийн 2.2, 2.3 2020-02-17 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
4 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, К.Нурсауле А.Еркегүл А.Турдыбек Т.Алтынбек, өмгөөлөгч А.Серикжан, С.Нургайып Б.Бейсен, Т.Бахыт Эрүүгийн хуулийн 11.4 дүгээр зүйлийн 1 2020-02-13 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, К.Нурсауле - М.Фарида Т.Өмирбек, өмгөөлөгч С.Алтай, Т.Бахыт Хохирогч С.Хозыбек, Р.Бауыржан 17.3 дугаар зүйлийн 3.1 2020-02-13 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, К.Нурсауле - М.Отгонжаргал Холбогдогч Б.Бахытжан Эрх бүхий албан тушаалтан Э.Ганбат Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 3.1 2020-02-13 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк - А.Турдыбек Т.Насанбат, З.Байгалмаа, өмгөөлөгч Х.Зулхаш - Эрүүгийн хуулийн 22.4 дүгээр зүйлийн 2, 22.5 дугаар зүйлийн 1 2020-01-24 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк - М.Фарида Д.Сүхээ, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Т.Костёр А.Көлтай, өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 1 2020-01-24 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк - М.Фарида Т.Аныз, өмгөөлөгч С.Нургайып Т.Жагслаг Эрүүгийн хуулийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 2020-01-24 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.ЕРКЕГҮЛ - А.Турдыбек Б.Амаржаргал, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч А.Серикжан, Я.Сьезд Хохирогч Рэнцэн, өмгөөлөгч С.Тилеуберди Эрүүгийн хуулийн 10.1 дүгээр зүйлийн 1 2020-01-23 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк - М.Фарида Б.Амаржаргал, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Б.Рэнцэн, хохирогчийн өмгөөлөгч С.Тилеберди Эрүүгийн хуулийн 10.1 дүгээр зүйлийн 1 2020-01-17 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк Т.Батсүх Х.Хайв, өмгөөлөгч С.Тилеуберди, А.Серикжан К.Еркежан Эрүүгийн хуулийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг 2019-12-19 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк А.Еркегүл М.Фарида К.Серикбол А.Тунгышбай, М.Мотай Эрүүгийн хуулийн 27.10 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1 2019-12-19 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк - Т.Батсүх Х.Хайв, өмгөөлөгч С.Тилеуберди, А.Серикжан Х.Еркежан Эрүүгийн хуулийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг 2019-12-13 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл М.Отгонжаргал Холбогдогч Никола Бартоломео Франсеско Х.Хосханат Зөрчлийн тухай хуулийн 4.2 дугаар зүйлийн 1.2 2019-12-13 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл А.Турдыбек Н.Оналхан, Н.Мендигүл нар Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Х.Бакен, С.Алтай Хохирогч Т.Кумисхан Хохирогчийн өмгөөлөгч Т.Бахыт Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 2019-11-14 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, К.Еркежан А.Еркегүл А.Турдыбек Шүүгдэгч Н.Оналхан, Н.Мендигүл Шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч С.Алтай Х.Бакен Хохирогч Т.Кумисхан Хохирогчийн өмгөөлөгч Т.Бахыт Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 2019-11-06 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл М.Фарида Б.Жанибек Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч С.Нургайып, Х.Зулхаш Хохирогч Ж.Сайрангүл Хохирогчийн өмгөөлөгч С.Алтай Эрүүгийн хуулийн 17.3 дугаар зүйлийн 2.1 2019-11-06 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк А.Еркегүл Х.Өрен Б.Ален Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Х.Зулхаш Хохирогч К.Рысбек Хохирогчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 2019-10-15 11:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
20 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк А.Еркегүл Т.Батсүх Б.Динкелди, Е.Ахжол Шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч С.нургайып И.Амантай Хохирогчийн өмгөөлөгч С.Алтай Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 2019-10-15 10:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх