ШҮҮХ ХУРАЛДААН

Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч Өмгөөлөгч Хохирогч Өмгөөлөгч иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Шүүх хуралдааны танхим Тойм
1 С.Өмирбек Д.Көбеш, М.Нямбаяр , Т.ЕРКЕГҮЛ А.Еркегүл М.Отгонжаргал Зөрчилд холбогдогч Х.Нурбек Я.Дина Зөрчлийн тухай хуулийн 6.20 2020-10-23 09:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
2 С.Өмирбек Д.Көбеш, М.Нямбар, Т.ЕРКЕГҮЛ А.Еркегүл Т.Батсүх Р.Алмагүл Т.Амангүл Эрүүгийн хуулийн 10.6 2020-10-23 08:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
3 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек - Х.Өрен О.Түмэнбаяр, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч У.Көкен Эрүүгийн хуулийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг 2020-09-22 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек А.Еркегүл Х.Өрен М.Жанибек, өмгөөлөгч С.Нургайып Ж.Аманбек Эрүүгийн хуулийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг 2020-09-22 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек А.Еркегүл Б.Ботакөз Холбогдогч М.Елемес А.Октябрь Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1 2020-09-22 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Хундыз А.Еркегүл Т.Батсүх М.Хуандаг, өмгөөлөгч Н.Оюунчимэг, Д.Айбек Б.Харлыгаш, Ж.Лена, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, С.Алтай Эрүүгийн хуулийн 10.1 дүгээр зүйлийн 1 2020-09-03 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Хундыз А.Еркегүл Б.Ботакөз М.Жанболат, өмгөөлөгч С.Алтай, Т.Байгонак Х.Алтынбек, Б.Серикбол, өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 17.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг 2020-09-03 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Хундыз Б.Ботакөз Т.Адилбек, өмгөөлөгч Т.Бахыт Х.Сулушаш Эрүүгийн хуулийн 24.5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг 2020-09-03 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Хундыз А.Еркегүл А.Турдыбек У.Берден нар Т.Костёр Эрүүгийн хуулийн 17.1-2.1 2020-09-03 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Хундыз А.Еркегүл Б.Ботакөз Холбогдогч Х.Хайрат К.Ержан Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4-4.1, 4.2 2020-09-03 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек А.Еркегүл Б.Ботакөз Т.Адилбек, өмгөөлөгч Т.Бахыт Иргэний нэхэмжлэгч Х.Сулушаш Эрүүгийн хуулийн 24.5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг 2020-07-17 14:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек А.Еркегүл А.Турдыбек А.Ардах, өмгөөлөгч А.Серикжан, С.Нургайып, Хохирогч К.Рахат нар Эрүүгийн хуулийн 17.3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэг 2020-07-17 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек - А.Турдыбек Х.Хайв, өмгөөлөгч С.Тилеуберди, А.Серикжан Иргэний нэхэмжлэгч Х.Еркежан Эрүүгийн хуулийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг 2020-07-17 11:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек А.Еркегүл М.Фарида К.Серикбол, өмгөөлөгч А.Серикжан А.Тунгышбай, М.Мотай Эрүүгийн хуулийн 27.10 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1 2020-07-17 10:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек Я.Дина Холбогдогч Н.Цогт-Очир Хохирогч У.Золбоо Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1 2020-07-17 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек А.Еркегүл М.Отгонжаргал Холбогдогч Б.Жанарыс, С.Батан, өмгөөлөгч А.Серикжан, С.Алтай - Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1 2020-07-17 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Д.ЖАмбалсүрэн, Д.Көбеш Ц.Саранцэцэг - А.Турдыбек Э.Арслан нар, өмгөөлөгч Х.Бакен, А.Серикжан К.Аманхан, Ж.Аманжол, А.Асылбек Эрүүгийн хуулийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 2020-06-19 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Д.Жалбалсүрэн, Д.Көбеш Ц.Саранцэцэг - Т.Батсүх С.Наурызхан, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Иргэний нэхэмжлэгч Д.Бахытжан Эрүүгийн хуулийн 17.4 дүгээр зүйлийн 2.1 2020-06-19 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, Д.Жамбалсүрэн, Д.Көбеш Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл А.Турдыбек С.Ерболат, өмгөөлөгч Х.Зулхаш - Эрүүгийн хуулийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг 2020-06-19 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Д.Жамбалсүрэн, Д.Көбеш Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл М.Отгонжаргал Холбогдогч З.Маржангүл нар, өмгөөлөгч Д.Эрдэнэчимэг Х.Зоя, Х.Еркегүл нар, өмгөөлөгч С.Алтай Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1 2020-06-19 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх