ШҮҮХ ХУРАЛДААН

Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч Өмгөөлөгч Хохирогч Өмгөөлөгч иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Шүүх хуралдааны танхим Тойм
1 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.ЕРКЕГҮЛ - А.Турдыбек Б.Амаржаргал, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч А.Серикжан, Я.Сьезд Хохирогч Рэнцэн, өмгөөлөгч С.Тилеуберди Эрүүгийн хуулийн 10.1 дүгээр зүйлийн 1 2020-01-24 13:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
2 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк - А.Турдыбек Т.Насанбат, З.Байгалмаа, өмгөөлөгч Х.Зулхаш - Эрүүгийн хуулийн 22.4 дүгээр зүйлийн 2, 22.5 дугаар зүйлийн 1 2020-01-24 10:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
3 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк - М.Фарида Д.Сүхээ, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Т.Костёр А.Көлтай, өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 1 2020-01-24 09:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
4 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк - М.Фарида Т.Аныз, өмгөөлөгч С.Нургайып Т.Жагслаг Эрүүгийн хуулийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 2020-01-24 08:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
5 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк - М.Фарида Б.Амаржаргал, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Б.Рэнцэн, хохирогчийн өмгөөлөгч С.Тилеберди Эрүүгийн хуулийн 10.1 дүгээр зүйлийн 1 2020-01-17 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк Т.Батсүх Х.Хайв, өмгөөлөгч С.Тилеуберди, А.Серикжан К.Еркежан Эрүүгийн хуулийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг 2019-12-19 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк А.Еркегүл М.Фарида К.Серикбол А.Тунгышбай, М.Мотай Эрүүгийн хуулийн 27.10 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1 2019-12-19 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк - Т.Батсүх Х.Хайв, өмгөөлөгч С.Тилеуберди, А.Серикжан Х.Еркежан Эрүүгийн хуулийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг 2019-12-13 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл М.Отгонжаргал Холбогдогч Никола Бартоломео Франсеско Х.Хосханат Зөрчлийн тухай хуулийн 4.2 дугаар зүйлийн 1.2 2019-12-13 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл А.Турдыбек Н.Оналхан, Н.Мендигүл нар Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Х.Бакен, С.Алтай Хохирогч Т.Кумисхан Хохирогчийн өмгөөлөгч Т.Бахыт Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 2019-11-14 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, К.Еркежан А.Еркегүл А.Турдыбек Шүүгдэгч Н.Оналхан, Н.Мендигүл Шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч С.Алтай Х.Бакен Хохирогч Т.Кумисхан Хохирогчийн өмгөөлөгч Т.Бахыт Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 2019-11-06 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл М.Фарида Б.Жанибек Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч С.Нургайып, Х.Зулхаш Хохирогч Ж.Сайрангүл Хохирогчийн өмгөөлөгч С.Алтай Эрүүгийн хуулийн 17.3 дугаар зүйлийн 2.1 2019-11-06 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк А.Еркегүл Х.Өрен Б.Ален Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Х.Зулхаш Хохирогч К.Рысбек Хохирогчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 2019-10-15 11:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
14 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк А.Еркегүл Т.Батсүх Б.Динкелди, Е.Ахжол Шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч С.нургайып И.Амантай Хохирогчийн өмгөөлөгч С.Алтай Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 2019-10-15 10:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл Б.Ботакөз Т.Жанбота, Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Х.Зулхаш Иргэний нэхэмжлэгч С.Сакен Эрүүгийн хуулийн 24.5 дугаар зүйлийн 2 2019-10-15 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
16 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл М.Отгонжаргал Холбогдогч Н.Мурат С.Нургайып Зөрчлийн тухай хуулийн 15.2 дугаар зүйлийн 2.1 2019-10-14 08:40:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
17 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл М.Отгонжаргал Холбогдогч А.Жолдыбек Ө.Мейрамгүл Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1 2019-10-14 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
18 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг - М.Отгонжаргал Холбогдогч А.Жолдыбек Ө.Мейрамгүл Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1 2019-09-25 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
19 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк А.Еркегүл М.Фарида Т.Албек, О.Рысбек - Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 2019-09-23 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг - Б.Ботакөз Б.Гүлнур Х.Зулхаш Х.Тилеухабыл Эрүүгийн хуулийн 23.2 дугаар зүйлийн 1 2019-09-16 15:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх