ШҮҮХ ХУРАЛДААН

Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Шүүх хуралдааны танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Х.Өрен Х.Бахытбек, түүний өмгөөлөгч Х.Зулхаш, С.Нургайып, П.Гансүх Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч С.Ерханат Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 дугаар зүйлийн 1 2021-07-02 15:40:00 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Х.Өрен А.Март, Б.Эрдэнэбулган тэдгээрийн өмгөөлөгч Х.Зулхаш, А.Серикжан, С.Тилеуберди - Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.4 дугаар зүйлийн 1,Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.5 дугаар зүйлийн 1 2021-07-02 15:00:59 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Х.Өрен М.Ерлан түүний өмгөөлөгч Т.Бахыт Хохирогч Х.Хуанган түүний өмгөөлөгч Н.Оюунчимэг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.06 дугаар зүйлийн 1 2021-07-02 14:20:14 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Х.Өрен Х.Есенжол, түүний өмгөөлөгч Х.Бакен Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Ш:Жанатбек Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 4 2021-07-02 13:40:52 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Б.Баярмагнай С.Холганат түүний өмгөөлөгч А.Серикжан Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч С.Меруерт Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 23.2 дугаар зүйлийн 1 2021-07-02 13:00:53 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Х.Өрен М.Жанибек, А.Асылбек, тэдгээрийн өмгөөлөгч А..Серикжан, С. Нургайып Хохирогч Ж.Аманбек Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 2021-07-02 11:00:20 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек М.Парида Я.Батгэрэл Хохирогчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.5 дугаар зүйлийн 1 2021-07-02 10:30:24 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек А.Дорждэрэм Ж.Айланыш Эрх бүхий албан тушаалтан Х.Дамысбек Зөрчлийн тухай хуулийн 5.3 дугаар зүйлийн 1 2021-06-25 16:30:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан А.Дорждэрэм Х.Ержан, түүний өмгөөлөгч С.Нургайып - Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 2021-06-25 16:30:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек А.Дорждэрэм Баян Медиана ХХК хууль ёсны төлөөлөгч Х.Сайлаубек, К.Ханат Эрх бүхий албан тушаалтан Ж.Тилекберген Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2 2021-06-25 15:30:52 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан Х.Өрен Б.Хуандых, түүний өмгөөлөгч С.Алтай Хохирогч Ж.Жексенби, иргэний нэхэмжлэгч К.Мейрамбек Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 2021-06-25 15:00:26 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек М.Парида Х.Үйсэвхан, түүний өмгөөлөгч Х.Бакен А.Ержан, түүний өмгөөлөгч Х.Зулхаш Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 дугаар зүйлийн 1 2021-06-25 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан М.Парида Шүүгдэгч А.Ховдбай, А.Совет, Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч А.Серикжан, Т.Бахыт - 2015 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.5 дугаар зүйлийн 1, 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 268 дугаар зүйлийн 268.1 2021-06-25 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек А.Дорждэрэм Ж.Айланыш Эрх бүхий албан тушаалтан Х.Дамысбек Зөрчлийн тухай хуулийн 5.3 дугаар зүйлийн 1 2021-06-14 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек А.Дорждэрэм Х.Ержан, түүний өмгөөлөгч С.Нургайып - Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 2021-06-14 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек А.Дорждэрэм Баян Медиана ХХК хууль ёсны төлөөлөгч Х.Сайлаубек, К.Ханат Эрх бүхий албан тушаалтан Ж.Тилекберген Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2 2021-06-14 10:30:18 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Д.Көбеш Ж.Ахмарал Орчуулагч Б.Арманбек Х.Өрен Б.Хуандых, түүний өмгөөлөгч С.Алтай Хохирогч Ж.Жексенби, иргэний нэхэмжлэгч К.Мейрамбек Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 2021-06-14 10:00:50 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей М.Парида Х.Үйсэвхан, түүний өмгөөлөгч Х.Бакен А.Ержан, түүний өмгөөлөгч Х.Зулхаш Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 дугаар зүйлийн 1 2021-06-14 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
19 Н.Туяа, М.Нямбаяр, С.Өмирбек, Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей Т.Батсүх Т.Өмирбек, Ж.Серикбол шүүдэгч нарын өмгөөлөгч С.Алтай А.Серикжан Р.Бауыржан, Х.Бердимурат, А.Хуандых, Е.Делегат, А.Айдос Хохирогчнарын өмгөөлөгч Х.Зулхаш, С.Тилеуберди Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 3.1 2021-06-14 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Холбогдогч С.Хуатберди, Холбогдогчийн өмгөөлөгч К.Ержан - Зөрчлийн тухай хуулийн 15.7 дугаар зүйлийн 1 2021-05-24 17:00:00 Иргэний танхим Үзэх