Д/д

Шүүгч,
Шүүх бүрэлдэхүүн

Нарийн бичгийн дарга, орчуулагч

Нэхэмжлэгч
/Өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч/

Хариуцагч
/Өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч/

Маргааны төрөл

Огноо

 

1

К.Бүлдирген

Т.Еркегүл

И.Ерлан

Б.Нурлан

1800000 төгрөг гаргуулах тухай

1/14/2019 13:30

 

2

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

ГХБХБГазар 
ИТөлөөлөгч/
К.Болат

Н.Сьезбек
/Өмгөөлөгч/
Х.Тасхын

5656800 төгрөг төлүүлэх тухай.

1/14/2019 15:00

 

4

А.Жархынгүл

Т.Еркегүл

Н.Алемгүл
/Өмгөөлөгч/
С.Нургайып

ХААН банкны Баян-Өлгий аймаг дахь салбар ХХК

613000 төгрөг гаргуулах тухай.

1/15/2019 9:00

 

5

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

А.Харашаш
/ИТөлөөлөгч/
Ш.Зинал

Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс 
/ИТөлөөлөгч/
А.Нурбота

Жирмэсний тэтгэмж болох 765660 төгрөг гаргуулах тухай.

1/15/2019 9:30

 

6

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг
/Орчуулагч/
Ж.Ахмарал

С.Харахат

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай.

1/15/2019 10:30

 

7

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг
/Орчуулагч/
Ж.Ахмарал

Ж.Нина

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай.

1/15/2019 11:00

 

8

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

Х.Ергазы

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай.

1/15/2019 13:00

 

9

Х.Мейрамбек
Б.Мангилик
А.Жархынгүл

Т.Еркегүл

БТС-ын газар 
 

Х.Хайнар
/Өмгөөлөгч/
Х.Тасхын

3300000 төгрөг гаргуулах тухай.

1/15/2019 14:00

 

10

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

М.Талгат
/Өмгөөлөгч/
Я.Сьезд

Биеийн тамир, спортын газар Төрийн байгууллага

Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай.

1/16/2019 8:30

 

11

К.Бүлдирген

Т.Еркегүл
/Орчуулагч/
Ж.Ахмарал

И.Хаткей

/Өмгөөлөгч/
С.Алтай

Х.Сергей

Гэр бүлийн маргаан

1/16/2019 10:00

 

12

К.Бүлдирген

Т.Еркегүл
/Орчуулагч/
Ж.Ахмарал

Ж.Муса

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай.

1/16/2019 13:30

 

13

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

Б.Болысхан
/ИТөлөөлөгч/
Ж.Мингай

Хала-Өркени 
/ИТөлөөлөгч/
А.Женисбек

3300000 төгрөг гаргуулах тухай.

1/16/2019 15:00

 

14

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг
/Орчуулагч/
Ж.Ахмарал

Н.Хурметхан

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай.

1/17/2019 8:30

 

15

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

Асыл Хазына ХХК

Аймгийн Гаалийн газар Төрийн байгууллага

17850000 төгрөг гаргуулах тухай.

1/17/2019 9:00

 

16

А.Жархынгүл

Т.Еркегүл

Ү.Саттигүл
/ИТөлөөлөгч/
Х.Бакен

ГБХЗХГазар 
Т.Нансалмаа

Ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлс гаргуулах тухай.

1/18/2019 13:30

 

17

А.Жархынгүл

Т.Еркегүл
/Орчуулагч/
Ж.Ахмарал

Н.Күлдарига

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай.

1/18/2019 14:30