БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

/2019.01.28– 2019.02.01/

Д/д

Шүүгч,
Шүүх бүрэлдэхүүн

Нарийн бичгийн дарга, орчуулагч

Нэхэмжлэгч
/Өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч/

Хариуцагч
/Өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч/

Маргааны төрөл

Огноо

1

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг
/Орчуулагч/
Ж.Ахмарал

Д.Мурагүл

Е.Ногай

Гэр бүлийн маргаан

1/30/2019
08:30

1

А.Жархынгүл

Т.Еркегүл

Х.Досжан
/Өмгөөлөгч/
Х.Тасхын

ГХБХБГазар
О.Бейсенбай

/Өмгөөлөгч/
К.Болат

Өмчлөлийн гэрчилгээтэй барилгыг нураах үйлдлийг зогсоохыг даалгах тухай.

1/31/2019 8:30

2

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг
/Орчуулагч/
Ж.Ахмарал

Х.Ануарбек

 

Үрчлэлтийг хүчингүйд тооцуулах тухай

1/31/2019 8:30

3

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг
/Орчуулагч/
Ж.Ахмарал

Х.Бейлхан

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай.

1/31/2019 9:00

4

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг

Ж.Ермек
/ИТөлөөлөгч/
С.Нургайып

Х.Аймөлдир

5000000 төгрөг гаргуулах тухай.

1/31/2019 10:00

5

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг

М.Елес

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай.

1/31/2019 13:00

6

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг

Е.Досымбек

Е.Махпал

Охин Д.Каусарыг долоо хоногт нэгээс доошгүй уулзуулж байхыг эх нь болох Е.Махпалд даалгах тухай.

1/31/2019 14:00

7

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг

А.Кулаш

Баян-Өлгий аймгийн ХХҮГазар /Б.Сьезхан/
/ИТөлөөлөгч/
Я.Сьезд

2229900 төгрөг гаргуулах тухай.

1/31/2019 15:00

8

А.Жархынгүл

Т.Еркегүл

С.Жанаргүл

Аймгийн Засаг дарга
/А.Гылымхан/

Ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлс гаргуулах тухай.

2/1/2019 8:30

9

А.Жархынгүл

Т.Еркегүл

Ш.Ботай
/ИТөлөөлөгч/
Я.Сьезд

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай.

2/1/2019 9:30

10

А.Жархынгүл

Т.Еркегүл
/Орчуулагч/
Ж.Ахмарал

О.Молайган
 

Поркурор
Х.Өрен

Садан төрлийн холбоо тогтоолгох тухай.

2/1/2019
10:00

 

           Шүүх хуралдааны тов гаргасан:

            Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн:                         А.Ахмерей