# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Я.Дина Ц.Даваасүх, түүний өмгөөлөгч Д.Айбек хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Х.Ания, түүний өмгөөлөгч Х.Бакен ЭХ-27.10-4.1 /Авто тээврийн хэрэгслийн жолооч хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөний улмаас хүний амь нас хохирсон 2022-03-07 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Я.Дина Б.Мэндбаатар Т.Буманцэцэг ЭХ-11.7-1.1 /Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг байнга зодох/ , 11.4-1 /Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах/ 2022-03-07 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - А.Дорждэрэм А.Хабдалхах, түүний өмгөөлөгч С.Алтай Хохирогч А.Айданшалхар, түүний өмгөөлөгч Х.Тилеухавал ЭХ-11.4-1 /Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах/ 2022-03-07 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Х.Өрен Т.Бахсолтан, түүний өмгөөлөгч Т.Бахыт И.Наурызбай ЭХ-17.12-2-2.1 /Мал хулгайлах/ 2022-03-07 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Ахмерей Х.Өрен Ш.Рахат, түүний өмгөөлөгч С.Нургайып И.Хуантай ЭХ-24.8-1 /Хуульд зааснаас өөр зорилгоор зохих зөвшөрөлгүйгээр байгалийн ховор ургамлыг түүсэн, бэлтгэсэн, хадгалсан/ 2022-03-07 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Р.Гүлбарим Холбогдогч С.Бахыт, түүний өмгөөлөгч Я.Сьезд Эрх бүхий албан тушаалтан Ж.Бахытбек ЗтХ-5.13-2 /Гамшгаас хамгаалах тухай хууль зөрчих/ 2022-03-07 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Р.Гүлбарим Холбогдогч М.Айбек А.Гэрэлсүрэн ЗтХ-ийн 5.3-1 /Хүний биед хохирол учруулахгүйгээр халдаж зодох/ 2022-03-07 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек - Х.Өрен Г.Төмөрбат, өмгөөлөгч С.Алтай Ү.Айберген Эрүүгийн хуулийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг 2022-02-14 11:35:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек - Б.Баярмагнай Х.Дөрветхан - Эрүүгийн хуулийн 23.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг 2022-02-14 10:35:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан А.Ахмерей Х.Өрен О.Жыргаубек, А.Алтанбек, Х.Замеш, Б.Айбол Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 2.1, 2.4, 16.8 дугаар зүйлийн 1.13, 2.1, 12.5 дугаар зүйлийн 1 2022-02-14 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан А.Ахмерей Х.Өрен У.Болатхан Е.Нурасыл Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 2022-02-14 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей Х.Өрен А.Алтанбек, О.Жыргаубек, Б.Айбол, Х.Замеш, өмгөөлөгч Д.Айбек, Х.Зулхаш, К.Ержан, Ш.Роза, Т.Алтынгүл, өмгөөлөгч А.Серикжан ЭХ-12.1-1, 2.4, 16.8-1, 13.1-2.1, 12.5-1 2022-01-28 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Х.Өрен У.Болатхан, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Е.Нурасыл, өмгөөлөгч С.Алтай ЭХ-11.6-1 /Хөнгөн гэмтэл учруулах/ 2022-01-28 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Х.Өрен Т.Аныз, өмгөөлөгч С.Нургайып Хохирогч Б.Мөнхболд ЭХ-23.1-1 / Хууль сахиулагчийг эсэргүүцэх/ 2022-01-28 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Ахмерей Р.Гүлбарим Холбогдогч Ш.Батырбек Хохирогч Х.Майрагүл Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1, 6.20 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг 2022-01-28 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Р.Гүлбарим Холбогдогч Б.Сулушаш, Л.Ганцэцэг, холбогдогчийн өмгөөлөгч С.Алтай Эрх бүхий албан тушаалтан Е.Даулетжан Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1, 1.4, 1.4, 5.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг 2022-01-28 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей Д.Дуламжав Х.Сьезбек, түүний өмгөөлөгч А.Серикжан, Ж.Энхжаргал Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч А.Гүлгайм, түүний өмгөөлөгч С.АлтайИргэний нэхэмжлэгч М.Багжанат, түүний өмгөөлөгч Х.Тилеухабыл Эрүүгийн хуулийн 10.1 /Хүнийг алах/ 2022-01-13 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей А.Дорждэрэм Е.Хуанган, түүний өмгөөлөгч Д.Айбек Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Мария, түүний өмгөөлөгч С.Тилеуберди Эрүүгийн хуулийн 10.1 /Хүнийг алах/ 2022-01-13 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек - Т.Өсөхболд С.Нургайып, түүний өмгөөлөгч Ж.Энхжаргал, Н.Оюунчимэг - Эрүүгийн хуулийн 21.5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг //Гэрч, хохирогч, шинжээч, орчуулагч, хэлмэрчид хууль бусаар нөлөөлөх/ 2022-01-04 11:05:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Ахмерей Х.Өрен М.Дрсымбек, түүний өмгөөлөгч С.Алтай, Я.Оюун-Эрдэнэ, Б.Тэнгис Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Т.Жанаргүл, түүний өмгөөлөгч А.Серикжан ЭХ-12.1-4 /Хүчиндэх/ 2022-01-04 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 243 мэдээ байна.