# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Хундыз Б.Ботакөз Т.Адилбек, өмгөөлөгч Т.Бахыт Х.Сулушаш Эрүүгийн хуулийн 24.5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг 2020-09-03 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Хундыз А.Еркегүл А.Турдыбек У.Берден нар Т.Костёр Эрүүгийн хуулийн 17.1-2.1 2020-09-03 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Хундыз А.Еркегүл Б.Ботакөз Холбогдогч Х.Хайрат К.Ержан Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4-4.1, 4.2 2020-09-03 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек А.Еркегүл Б.Ботакөз Т.Адилбек, өмгөөлөгч Т.Бахыт Иргэний нэхэмжлэгч Х.Сулушаш Эрүүгийн хуулийн 24.5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг 2020-07-17 14:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек А.Еркегүл А.Турдыбек А.Ардах, өмгөөлөгч А.Серикжан, С.Нургайып, Хохирогч К.Рахат нар Эрүүгийн хуулийн 17.3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэг 2020-07-17 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек - А.Турдыбек Х.Хайв, өмгөөлөгч С.Тилеуберди, А.Серикжан Иргэний нэхэмжлэгч Х.Еркежан Эрүүгийн хуулийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг 2020-07-17 11:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек А.Еркегүл М.Фарида К.Серикбол, өмгөөлөгч А.Серикжан А.Тунгышбай, М.Мотай Эрүүгийн хуулийн 27.10 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1 2020-07-17 10:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек Я.Дина Холбогдогч Н.Цогт-Очир Хохирогч У.Золбоо Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1 2020-07-17 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек А.Еркегүл М.Отгонжаргал Холбогдогч Б.Жанарыс, С.Батан, өмгөөлөгч А.Серикжан, С.Алтай - Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1 2020-07-17 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Д.ЖАмбалсүрэн, Д.Көбеш Ц.Саранцэцэг - А.Турдыбек Э.Арслан нар, өмгөөлөгч Х.Бакен, А.Серикжан К.Аманхан, Ж.Аманжол, А.Асылбек Эрүүгийн хуулийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 2020-06-19 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Д.Жалбалсүрэн, Д.Көбеш Ц.Саранцэцэг - Т.Батсүх С.Наурызхан, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Иргэний нэхэмжлэгч Д.Бахытжан Эрүүгийн хуулийн 17.4 дүгээр зүйлийн 2.1 2020-06-19 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Д.Жамбалсүрэн, Д.Көбеш Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл А.Турдыбек С.Ерболат, өмгөөлөгч Х.Зулхаш - Эрүүгийн хуулийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг 2020-06-19 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Д.Жамбалсүрэн, Д.Көбеш Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл М.Отгонжаргал Холбогдогч З.Маржангүл нар, өмгөөлөгч Д.Эрдэнэчимэг Х.Зоя, Х.Еркегүл нар, өмгөөлөгч С.Алтай Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1 2020-06-19 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Д.Жамбалсүрэн, Д.Көбеш Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл М.Отгонжаргал Холбогдогч М.Елемес С.Ботакөз Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1, 1.2 2020-06-19 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл А.Турдыбек А.Батырбек - Эрүүгийн хуулийн 24.6 дугаар зүйлийн 1 2020-05-28 15:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Ц.Саранцэцэг - М.Отгонжаргал Холбогдогч Х.Жархын, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Х.Жайнагүл Зөрчлийн тухай хуулийн 5.3 дугаар зүйлийн 1 2020-05-28 14:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
17 Д.Көбеш, Н.Туяа, С.Өмирбек Ц.Саранцэцэг - А.Турдыбек Б.Болдбаатар, өмгөөлөгч Т.Бахыт Иргэний нэхэмжлэгч Х.Жанарбек Эрүүгийн хуулийн 24.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг 2020-05-13 11:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
18 Д.Көбеш, Н.Туяа, С.Өмирбек Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл А.Турдыбек Ц.Нурбек, өмгөөлөгч Т.Костёр Р.Кенжебек Эрүүгийн хуулийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1 2020-05-13 10:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
19 Д.Көбеш, Н.Туяа, С.Өмирбек Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл А.Турдыбек Д.Бахытбек, Т.Костёр М.Көбеш, З.Нартай Эрүүгийн хуулийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 2020-05-13 10:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
20 Д.Көбеш, Н.Туяа, С.Өмирбек Е.Халибек - М.Фарида А.Ховдбай, А.Совет, өмгөөлөгч Т.Бахыт, А.Серикжан - 2002 оны Эрүүгийн хуулийн 268 дугаар зүйлийн 268.1, 2015 оны Эрүүгийн хуулийн 22.5 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт 2020-04-30 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 205 мэдээ байна.