# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 Д.Көбеш, Н.Туяа, С.Өмирбек Е.Халибек А.Еркегүл А.Турдыбек К.Серикбай, өмгөөлөгч Д.Айбек Т_Айгерим, өмгөөлөгч А.Серикжан ЭХ-ийн 12.1 дүгээр зүйлийн 2.1, 2.3 2020-04-16 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
2 Д.Көбеш, Н.Туяа, С.Өмирбек Е.Халибек А.Еркегүл Т.Батсүх Б_Аскер, өмгөөлөгч Х6Бакен С.Базаргүл ЭХ-ийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2.1 2020-04-16 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
3 С.Өмирбек /илтгэх/ Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл А.Турдыбек А.Ардах, өмгөөлөгч А.Серикжан, С.Нургайып, К.Рахат нар, хохирогчийн өмгөөлөгчид К.Ержан, Ө.Бахытбек Эрүүгийн хуулийн 17.3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэг 2020-04-02 08:50:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек/ илтгэх/ Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл М.Фарида Т.Өмирбек, өмгөөлөгч С.Алтай, Т.Бахыт Хохирогч Эрүүгийн хуулийн 17.3 дугаар зүйлийн 1 2020-04-02 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.ЕРКЕГҮЛ А.Еркегүл Т.Батсүх М.Харажан нар, шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч С.Алтай, А.Серикжан, С.Алтай, Т.Костёр_ Т.Байхт Хохирогч Б.Мөнхбат, Э.Анхбаяр, иргэний нэхэмжлэгч С.Муратбек, түүний өмгөөлөгч Д.Айбек Эрүүгийн хуулийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1 2020-03-10 10:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
6 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.ЕРКЕГҮЛ А.Еркегүл М.Фарида Х.Ертай, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Т.Костёр, Т.Бахыт Хохирогч Б.Анипа, хохирогчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 2.1, 2.4 2020-03-10 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
7 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.ЕРКЕГҮЛ А.Еркегүл М.Фарида Х.Бахытбек, Б.Ерболат, Шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч К.Ержан, Х.Тилеугавал Ө.Айнур, хохирогчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 2.1, 2.2 2020-03-10 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
8 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Е.Халибек - М.Фарида Т.Асылтай, түүний өмгөөлөгч К.Ержан К.Авилхайр, Т.Харакөз Эрүүгийн хуулийн 27.10 дугаар зүйлийн 2.3 2020-03-09 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Е.Халибек А.Еркегүл М.Фарида Т.Еркежан, өмгөөлөгч Т.Бахыт Ө.Алданыш Эрүүгийн хуулийн 17.3 дугаар зүйлийн 1 2020-03-09 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Е.Халибек - М.Отгонжаргал Холбогдогч Х.Хосбүркит - Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 2020-03-09 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Е.Халибек А.Еркегүл М.Отгонжаргал холбогдогч Х.Абай - Зөрчлийн тухай хуулийн 13.5 дугаар зүйлийн 1.1 2020-03-09 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг - М.Отгонжаргал Холбогдогч А.Кенжебай, өмгөөлөгч С.Нургайып Эрх бүхий албан тушаалтан Х.Серикбол Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 29.1 2020-02-18 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
13 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл А.Турдыбек Шүүгдэгч Х.Нурлан, Ш.Нурбек, Д.Шарапат, шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч Ө.Бахытбек, Х.Тасхын, Х.Зулхаш, Я.Сьезд Хохирогч Б.Анаргүл, С.Маржангүл хохирогчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 4, 12.5 дугаар зүйлийн 1, 12.1 дүгээр зүйлийн 2.1 2020-02-17 09:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
14 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл А.Турдыбек Шүүгдэгч Т.Азамат, К.Бахытберди, өмгөөлөгч К.Ержан Иргэний нэхэмжлэгч М.Жухан Эрүүгийн хуулийн 24.6 дугаар зүйлийн 2.2, 2.3 2020-02-17 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, К.Нурсауле А.Еркегүл А.Турдыбек Т.Алтынбек, өмгөөлөгч А.Серикжан, С.Нургайып Б.Бейсен, Т.Бахыт Эрүүгийн хуулийн 11.4 дүгээр зүйлийн 1 2020-02-13 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, К.Нурсауле - М.Фарида Т.Өмирбек, өмгөөлөгч С.Алтай, Т.Бахыт Хохирогч С.Хозыбек, Р.Бауыржан 17.3 дугаар зүйлийн 3.1 2020-02-13 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, К.Нурсауле - М.Отгонжаргал Холбогдогч Б.Бахытжан Эрх бүхий албан тушаалтан Э.Ганбат Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 3.1 2020-02-13 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк - А.Турдыбек Т.Насанбат, З.Байгалмаа, өмгөөлөгч Х.Зулхаш - Эрүүгийн хуулийн 22.4 дүгээр зүйлийн 2, 22.5 дугаар зүйлийн 1 2020-01-24 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк - М.Фарида Д.Сүхээ, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Т.Костёр А.Көлтай, өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 1 2020-01-24 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк - М.Фарида Т.Аныз, өмгөөлөгч С.Нургайып Т.Жагслаг Эрүүгийн хуулийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 2020-01-24 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 205 мэдээ байна.