# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей Л.Бирликбай, өмгөөлөгч Х.Тилеугавал Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч П.Мурат Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-06-03 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Т.Аманкелди нар, нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Т.Сесерхан, өмгөөлөгч Х.Тилеугавал Эзэмшил газраас албадан нүүлгэх тухай 2022-06-03 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Х.Гүлжайна, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Нургайып Өлгий сумын Засаг дарга, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч М.Саулеш Тушаал хүчингүй болгуулах тухай 2022-06-03 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Ч.Алтаншаш, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Серикжан Өлгий сумын Засаг дарга, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч М.Саулеш Тушаал хүчингүй болгуулах тухай 2022-06-03 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей А.Нургүл Х.Ержан Гэрлэлт цуцлуулах тухай 2022-06-03 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, Д.Көбеш, М.Нямбаяр Б.Даулетжан Х.Ержан, төлөөлөгч А.Серикжан Дэлүүн сумын Эрүүл мэндийн төв, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Дэлүүн сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2021.12.23-ны өдрийн Б/31 дугаар тушаалыг хүчингүй болгож, тус төвийн нягтлан бодогчийн ажилд эгүүлэн тогтоолгох 2022-05-20 12:10:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Д.Көбеш, М.Нямбаяр Б.Арманбек А.Ахмерей Төрийн банк, төлөөлөгч К.Ержан С.Муратбек, А.Алтынжан, өмгөөлөгч К.Ержан Зээлийн төлбөр 12228730 төгрөг гаргуулах 2022-05-20 11:40:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Д.Көбеш, М.Нямбаяр Ж.Ахмарал Ногооннуур сумын Засаг дарга О.Хуаныш Сум хөгжүүлэх сангаас авсан зээл хүүгийн хамт 5310500 төгрөг гаргуулах 2022-05-20 11:15:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Д.Көбеш, М.Нямбаяр Ж.Ахмарал Х.Хатран, төлөөлөгч Я.Сьезд - Мал маллаж байсныг тогтоолгох 2022-05-20 10:50:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Д.Көбеш, М.Нямбаяр Ж.Ахмарал Н.Хуаныш, төлөөлөгч М.Болат - Мал маллаж байсан байдлыг тогтоолгох 2022-05-20 10:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Балгын ХХК Эко идея ХХК 230220,000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-05-20 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Хаан банк Б.Бауыржан нар ...195,600,600 төгрөг гаргуулах тухай 2022-05-02 14:05:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - К.Бахдаурен 17 дугаар цэцэрлэг Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-05-02 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - С.Жанерке Буянт сумын цэцэрлэг Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-05-02 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Х.Нурсауле Өлгий сумын Засаг дарга Захирамж хүчингүй болгуулах тухай 2022-05-02 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Е.Алия Өлгий сумын Засаг дарга Захирамжийг хүчингүй болгуулах тухай 2022-05-02 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Балгын Эко идея 23220000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-05-02 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
18 Н.Туяа, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - А.Дина, өмгөөлөгч А.Серикжан Өлгий сумын Засаг дарга, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Саулеш Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-05-02 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Н.Туяа Т.ЕРКЕГҮЛ - Ш.Ербол, өмгөөлөгч А.Серикжан Төрийн банкны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Жанболат Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-05-02 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Нэхэмжлэгч К.Ерболат Цахилгаан шугам сүлжээний газар, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Саулеш, өмгөөлөгч С.Нургайып Цахилгааны төлбөр 765,657төгрөг гаргуулах, гэм хорын хохирол 310,000 төгрөг гаргуулах 2022-04-26 16:00:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 324 мэдээ байна.