ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2020.03.02

  • 2020-03-04

д/д

Хүлээн авсан захиргааны хэрэг

Шийдвэрлэсэн

Үлдэгдэл

Хугацаа хэтэрсэн

1

Өмнөх үлдэгдэл 28 захиргааны хэрэг болон шинээр нэмж авсан 13 нэхэмжлэл нийт 41

Татгалзсан 5

14

22

0