Монгол Улсын Үндсэн хууль
Дөчин долдугаар зүйл.
1.Монгол Улсад шүүх эрх мэдлийг гагцхүү шүүх хэрэгжүүлнэ.
2.Ямар ч нөхцөлд хуулиас гадуур шүүх байгуулах, шүүх эрх мэдлийг өөр байгууллага эрхлэн хэрэгжүүлэхийг хориглоно.
3.Шүүхийг зөвхөн Үндсэн хууль, бусад хуулийн дагуу байгуулна.
Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль
/Шинэчилсэн найруулга/
4 дүгээр зүйл.Шүүхийн эрхэм зорилго
4.1.Шүүх дараах эрхэм зорилготой байна:
        4.1.1.Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, Үндсэн хуульт байгууллыг бататган бэхжүүлж, хамгаалах;
        4.1.2.хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх;
        4.1.3.хууль дээдлэх, шударга ёсыг бэхжүүлэх;
        4.1.4.шударга шүүхээр шүүлгэх иргэний эрхийг хангах.
 

Мэдээ, мэдээлэл

image

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛӨӨС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

  • 2021-11-24

Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас гаргасан хүсэлт

Image

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛӨӨС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

  • 2021-11-24

Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас гаргасан хүсэлт

Image

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

  • 2021-11-15

Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас гаргасан хүсэлтийн дагуу Архивын ерөнхий газраас Баян-Өлгий аймаг дахь