Мэдээлэл лавлагааны үйлчилгээ

  • 2021-11-18

-Иргэд, хуулийн этгээдээс шүүхийн байгууллагаас хүссэн мэдээллийг өгөх, шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод, нээлттэй байлгах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;

-Шүүхэд нэхэмжлэл гаргах, түүний агуулга, нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр, төлбөл зохих улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээний талаар тайлбар өгөх;

-Иргэний хэргийн шүүхэд гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлт, нэхэмжлэл тухай бүрд нь хэргийн хөдөлгөөний стандартад нийцүүлэн хүлээн авч программд бүртгэж шүүгчид тухайн өдөрт нь багтаан хүлээлгэн өгөх;

-Захиргааны хэргийн шүүхэд гаргасан нэхэмжлэлийг тухай бүрд нь хэргийн хөдөлгөөний стандартад нийцүүлэн хүлээн авч программд бүртгэж шүүгчид тухайн өдөрт нь багтаан хүлээлгэн өгөх;

-Прокурорын газраас хүргүүлсэн эрүүгийн хэргийг тухай бүрд нь хэргийн хөдөлгөөний стандартад нийцүүлэн хүлээн авч программд бүртгэж шүүгч, шүүгчийн туслахад тухайн өдөрт нь багтаан хүлээлгэн өгөх;

-Шүүх хуралдааны товыг гаргах;

-Шүүхийн мэдээллийн самбарыг хариуцан ажиллуулах;

-Шүүн таслах ажлын болон шүүхэд хийж, хэрэгжүүлсэн ажлыг олон нийтэд мэдээлэх;

-Шүүгч ажилтны талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарсан мэдээ, нийтлэлийг бүртгэж Тамгын газрын дарга, Ерөнхий шүүгчид танилцуулах;