БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ I УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

  • 2020-04-13

Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2020 оны 1  дүгээр улиралд 12 нэхэмжлэлийг шинээр хүлээн авч, өмнөх оны үлдэгдэлтэй хамт нийт  39 захиргааны хэргээс 18 хэргийг шийдвэрлэж, 21 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 6 хэргээр буюу 13,3 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

Нийт шийдвэрлэсэн 18 захиргааны хэргийг төрлөөр авч нь үзвэл, төрийн албаны маргаан 5, газрын маргаан 2, иргэний бүртгэлтэй холбоотой маргаан 5, төрийн хяналт шалгалттай холбоотой маргаан 3, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авахтай холбоотой /тендер/ маргаан 1, бусад хуулиар 2 маргааныг шийдвэрлэжээ.

Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх нийт шийдвэрлэсэн 28 захиргааны хэргээс 5 хэргийг хялбаршуулсан журмаар, 13 хэргийг шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэжээ.

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг байгууллага, албан тушаалтан 17 удаа, захиргааны чиг үүргийг хууль болон нийтийн эрх зүйн гэрээний үндсэн дээр шилжүүлэн авсан этгээд 3 удаа, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон шийдвэр, үйл ажиллагаанд нь гомдол гаргахаар хуульд заасан байгууллага 2 удаа тус тус хариуцагчаар оролцсон байна.

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2020 оны 1 дүгээр улиралд хэргийн оролцогчоос улсын тэмдэгтийн хураамжид төлсөн нийт 1193400 төгрөгийг улсын орлого болгожээ.

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

2020.03.23