# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Я.Дина Т.Хуралай, өмгөөлөгч Я.Сьезд - ЭХ-23.2-1 /Боловсролын диплом хуурамч болохыг мэдсээр байж ашиглах/ 2023-06-02 15:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
2 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Я.Дина Ч.Бахатжан, Б.Аманбек, А.Бейбит, М.Эрдэнэбат, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, Х.Бакен, Я.Баярсайхан, Е.Төлеу М.Цэнд-Очир ЭХ-22.1-1 /Нийтийн албан тушаалтан албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж өөртөө давуу байдал бий болгосон/ 2023-05-26 16:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
3 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Я.Дина М.Нурхадыл, М.Ахжол, өмгөөлөгч Я.Сьезд, С.Нургайып - ЭХ-11.6-1 /Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулах/ 2023-05-26 16:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
4 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Я.Дина Т.Хуралай, өмгөөлөгч Я.Сьезд С.Нургүл, Б.Айжан ЭХ-23.2-1 /Боловсролын диплом хуурамч болохыг мэдсээр байж ашиглах/ 2023-05-26 15:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
5 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек М.Нурасыл Р.Гүлбарим Холбогдогч Ш.Бахыт Х.Күлзипа ЗтХ-4- 4.2 /Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүний хүсэл зоригийнх нь эсрэг тодорхой үйлдэл хийхгүй байхыг албадсан/ 2023-05-26 15:05:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
6 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Х.Өрен Р.Ерхалым, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Б.Лашхан, өмгөөлөгч Б.Хосбаяр ЭХ-27.10-3 Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчсөний улмаас хүний амь нас хохирох/ 2023-05-26 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Я.Дина Я.Бахатжан, Б.Аманбек, А.Бейбит, М.Эрдэнэбат, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, Х.Бакен, Я.Баярсайхан, Е.Төлеу М.Цэнд-Очир ЭХ-22.1-1 /Нийтийн албан тушаалтан албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж өөртөө давуу байдал бий болгосон/ 2023-05-19 16:20:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Я.Дина М.Нурхадыл, М.Ахжол, өмгөөлөгч Я.Сьезд, С.Нургайып - ЭХ-11.6-1 /Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулах/ 2023-05-19 15:50:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Я.Дина Т.Хуралай, өмгөөлөгч Я.Сьезд Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч С.Нургүл, Б.Айжан ЭХ-23.2-1 /Боловсролын диплом хуурамч болохыг мэдсээр байж ашиглах/ 2023-05-19 15:20:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Р.Гүлбарим Холбогдогч Ш.Бахыт Х.Күлзипа ЗтХ-4- 4.2 /Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүний хүсэл зоригийнх нь эсрэг тодорхой үйлдэл хийхгүй байхыг албадсан/ 2023-05-19 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек М.Нурасыл Х.Өрен М.Ерхалым, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Б.Лашхан, өмгөөлөгч Б.Хосбаяр ЭХ-27.10-3 Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчсөний улмаас хүний амь нас хохирох/ 2023-05-19 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Б.Жанерке Х.Өрен Р.Ерхалым, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Б.Лашхан ЭХ-27.10-3 Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчсөний улмаас хүний амь нас хохирох/ 2023-05-05 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - А.Дорждэрэм Н.Баасанжав. өмгөөлөгч Ж.Жаргалбаяр Х.Күлди ЭХ-17.1-2.1 /Хулгайлах/ 2023-04-21 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Х.Өрен Д.Бадамцэцэг, өмгөөлөгч С.Тилеуберди Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч К.Серикбай, Н.Жанарбек ЭХ-18-12-1 /Хууль бусаар нийгмийн халамж, үйлчилгээ авах/ 2023-04-21 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Х.Өрен Р.Ерхалым, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Лашхан ЭХ-27.10-3 Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчсөний улмаас хүний амь нас хохирох/ 2023-04-21 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - Х.Өрен Х.Гайнолла, өмгөөлөгч А.Серикжан Хохирогч К.Ахжархын ЭХ-23.2-1 /Боловсролын диплом хуурамч болохыг мэдсээр байж ашиглах/ 2023-04-21 09:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - А.Дорждэрэм К.Нуржанар, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, А.Серикжан Ж.Манарбек ЭХТА-23.2-1 /Боловсролын дипломыг хуурамч боолхйг мэдсээр байж ашиглах/ 2023-04-21 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим Орчуулагч Б.Арманбек А.Дорждэрэм Т.Асылбек, Э.Барс, Х.Берикбол, өмгөөлөгч К.Ержан, С.Тилеуберди, Д.Айбек, шүүгдэгч Х.Берикболын хууль ёсны төлөөлөгч Х.Гүлмайра Х.Омарбек ЭХ-17.1-2.1 /Бүлэглэж хулгайлах гэмт хэргийг хүн байнга амьдрах зориулалттай орон байранд нэвтэрч үйлдсэн/, 17.5-1 /Гээгдэл эд хөрөнгө завших/, 17.12-1 /Мал хулгайлах/ 2023-04-07 16:00:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - А.Дорждэрэм Д.Тилекберди, М.Оразай, өмгөөлөгч С.Тилеуберди, Х.Тилеугавал, К.Өмирбек нар ЭХ-17.12-1 /Мал хулгайлах/, 17.1-2.1, 2.4 /Хулгайлах гэмт хэргийг хүн байнга амьдрах зориулалттай орон байранд нэвтэрч, учрах саадыг арилгах зорилгоор машин механизм ашиглаж үйлдсэн/ 2023-04-07 15:30:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - А.Дорждэрэм К.Нуржанар, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, А.Серикжан Ж.Манарбек ЭХ-23.2-1 /Боловсролын диплом хуурамч болохыг мэдсээр байж ашиглах/ 2023-04-07 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 295 мэдээ байна.