# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 А.Жархынгүл Б.Арманбек Т.Баршагүл Х.Муратбек, түүний өмгөөлөгч С.Нургайып Ш.Мурат 3.000.000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-12-12 15:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
2 Х.Мейрамбек Б.Арманбек Б.Жанерке Т.Даметкен,өмгөөлөгч Х.Зулхаш Н.Аблайхан, өмгөөлөгч С.Нургайып 5790800 төгрөг гаргуулах тухай 2022-12-12 14:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
3 А.Жархынгүл Б.Арманбек Т.Баршагүл Х.Байдолда Т.Манархан 4500000 төгрөг гаргуулах тухай. 2022-12-12 13:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
4 Х.Мейрамбек Б.Арманбек - Б.Алтынтас, өмгөөлөгч Д.Айбек Цэнгэл сумын сум дундын эмнэлэг, төлөөлөгч К.Өмиргүл Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-12-12 13:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
5 Х.Мейрамбек Б.Арманбек - У.Ноостой, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Соронзонболд - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2022-12-12 11:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
6 Х.Мейрамбек Б.Арманбек - Н.Айнепхан, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ш.Насихат - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2022-12-12 10:40:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
7 А.Жархынгүл Б.Арманбек Азат ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Т.Назым ХААН банкны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч З.Үсен Зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулсан 2022.10.12-ны №01 дүгээр мэдэгдэлийг хүчингүй болгуулах тухай 2022-12-12 10:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
8 Х.Мейрамбек Б.Арманбек Б.Жанерке Т.Бахыт - Гэр бүл болсон байдлыг тогтоолгох тухай 2022-12-12 10:20:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
9 Х.Мейрамбек Б.Арманбек Б.Жанерке Т.Бахыт - Гэр бүл болсон байдлыг тогтоолгох тухай 2022-12-12 10:20:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
10 Х.Мейрамбек Б.Арманбек - М.Алемгүл, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Бакен - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2022-12-12 10:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
11 Х.Мейрамбек Б.Арманбек Б.Жанерке Т.Парида, өмгөөлөгч Т.Бахыт - Малчин байсныг тогтоолгох тухай 2022-12-12 09:40:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
12 Х.Мейрамбек Б.Арманбек - С.Мадениет - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2022-12-12 09:20:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
13 Х.Мейрамбек Б.Арманбек - С.Хурмет, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2022-12-12 09:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
14 А.Жархынгүл Б.Арманбек Чулуутын багш ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Захирахбаатар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын игэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Анар Ажил гүйцэтгэх гэрээний үүрэгт 19800000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-12-12 08:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
15 А.Жархынгүл Б.Арманбек Т.Баршагүл Т.Ильяс - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2022-12-09 15:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
16 К.Бүлдирген Б.Арманбек - Капитрон банк ХХК /ит.М.Ержан/ Нөхөд ХХК /А.Достыхбек/ өм С.Асланбек 174,072,005 төгрөг гаргуулах тухай 2022-12-09 13:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
17 А.Жархынгүл Б.Арманбек Т.Баршагүл Х.Күлжамила, өмгөөлөгч Я.Сьезд Х.Ахбас, өмгөөлөгч Д.Айбек Өмчлөлийн газраас албадан нүүлгэх тухай 2022-12-09 13:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
18 А.Жархынгүл Б.Арманбек Т.Баршагүл Ш.Күлзипагийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Т.Бахыт - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2022-12-09 11:20:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
19 А.Жархынгүл Б.Арманбек Т.Баршагүл Т.Хистаубайн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2022-12-09 10:40:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
20 Х.Мейрамбек Б.Арманбек Б.Жанерке М.Родина, өмгөөлөгч Т.Бахыт - Төрүүлсэн эх мөн болохыг тогтоолгох тухай 2022-12-09 10:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй

Нийт: 3202 мэдээ байна.