# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 А.Жархынгүл Б.Арманбек Д.Намсрай, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Мал маллаж малчин байсан жилийн тогтоолгох тухай 2023-12-01 15:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
2 А.Жархынгүл Б.Арманбек О.Алтанцэцэг - Мал маллаж малчин байсан жилийн тогтоолгох тухай 2023-12-01 15:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
3 А.Жархынгүл Б.Арманбек А.Ахмерей М.Камей - бие даасан шаардлага гаргаагүй гуравдагч этээд аймгийн НДХэлтэс Мал маллаж малчин байсан жилийн тогтоолгох тухай 2023-12-01 14:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
4 А.Жархынгүл Б.Арманбек С.Көбейхан, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай 2023-12-01 14:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
5 А.Жархынгүл Б.Арманбек Х.Рашат, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Малчнаар ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай 2023-12-01 13:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
6 А.Жархынгүл Б.Арманбек Ш.Октябрь, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай 2023-12-01 11:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
7 А.Жархынгүл Б.Арманбек Ү.Елемес, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай 2023-12-01 11:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
8 А.Жархынгүл Б.Арманбек А.Ахмерей Х.Күлсара - Малчнаар ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2023-12-01 10:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
9 А.Жархынгүл Б.Арманбек О.Хализа, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Ах дам ХХК, төлөөлөгч Ш.Амантай Нийгмийн даатгалын шимэтгэлийг нийгмийн даатгалын санд шилжүүлэхийг даалгах туха 2023-12-01 09:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
10 А.Жархынгүл Б.Арманбек А.Ахмерей А.Серикгүл, өмгөөлөгч С.Нургайып Ж.Арысбек, өмгөөлөгч С.Алтай Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдүүдээ асрамждаа авч, тэтгэлэг гаргуулах тухай 2023-12-01 08:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
11 Х.Мейрамбек Б.Арманбек Көркем ХХК, төлөөлөгч А.Ерболат, өмгөөлөгч К.Жархынбек Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Бахытгүл Ажлын хөлс гаргуулах тухай 2023-11-30 14:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
12 К.Бүлдирген, Б.Мангилик, Х.Мейрамбек Б.Арманбек И.Жанатхан, и.төлөөлөгч Я.Сьезд - Шүүгчийн захирамжид гаргасан гомдол хэлэлцэх тухай 2023-11-30 13:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
13 Х.Мейрамбек Б.Арманбек Э.Номин Б.Мөнх-Эрдэнэ Хүүхдийн эцэг тогтоолгох, тэтгэлэг гаргуулах тухай 2023-11-30 10:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
14 Х.Мейрамбек Б.Арманбек С.Майрагүл - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2023-11-30 10:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
15 Х.Мейрамбек Б.Арманбек Ж.Хамчыбай - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2023-11-30 09:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
16 Х.Мейрамбек Б.Арманбек З.Зайтхан, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2023-11-30 09:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
17 Х.Мейрамбек Б.Арманбек Х.Шешман, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажилласан байдал тогтоолгох 2023-11-30 08:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
18 К.Бүлдирген М.Ердос Б.Жанерке Транскапитал ББСБ ХХК /ит.т Н.Жигерлан/ А.Мерейгүл, Б.Давидмахтер, Д.Айнур Зээлийн гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд 7,467,725 төгрөг гаргуулахтухай 2023-11-29 15:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
19 К.Бүлдирген М.Ердос - М.Шоферхан - Ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай 2023-11-29 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
20 К.Бүлдирген М.Ердос - К.Өмиртай /Ш.Насихат/ - Малчинаар ажилласан болохыг тогтоолгох тухай 2023-11-29 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 4040 мэдээ байна.