# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 Х.Талгат М.Ердос Х.Өрен М.Тилеуберд Х.Халамхас ЭХ11.6-2 2022-12-14 13:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
2 Х.Талгат М.Ердос Я.Дина Ж.Мөнхболд А.Нурболат, С.Нургайып ЭХ-ийн 21.1-2 2022-12-09 13:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
3 Х.Талгат М.Ердос Б.Жанерке Х.Өрен Х.Бердихан, Д.Айбек Ж.Рашхаан, Р.Жанболат ЭХ12.1-1 2022-12-08 14:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
4 Ө.Бахытбек М.Ердос Х.Өрен Т.Нурбол, Х.Бакен Т.Бахыт 11.6-1 2022-12-08 12:39:11 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
5 Ө.Бахытбек М.Ердос Я.Дина Ж.Хавлет, К.Ержан Р.Жанат 17.1-1 2022-12-08 10:00:17 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
6 Ө.Бахытбек М.Ердос Х.Өрен Т.Нурбол, Х.Бакен Т.Бахыт 11.6-1 2022-12-08 09:00:32 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
7 Х.Талгат М.Ердос Х.Өрен Х.Нуржанар, К.Зулхаш Серикбол, С.Дэлгэрмаа 17.3-1 2022-12-07 13:00:35 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
8 Х.Талгат М.Ердос Б.Жанерке Я.Дина Ц.Берикбол, Д.Айбек Т.Халамхан ЭХ17.8-1 2022-12-06 13:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
9 Ө.Бахытбек М.Ердос Я.Дина Н.Ууганбаяр, Х.Зулхаш Л.Владимир 11.6-1 2022-12-06 09:30:53 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
10 Х.Талгат М.Ердос Б.Жанерке Я.Дина Т.Бекежан, Х.Зулхаш Х.Холганат, Ш.Хасым ЭХ-ийн 11.6-1 2022-12-02 13:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
11 Х.Талгат Б.Арманбек Х.Өрен Х.Нуржанар, К.Зулхаш Ш.Серикбол 17.3-1 2022-12-01 13:00:44 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
12 Х.Талгат Б.Арманбек Х.Өрен Х.Нуржанар, К.Зулхаш Серикбол 17.3-1 2022-12-01 13:00:34 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
13 Ө.Бахытбек Б.Арманбек Х.Өрен С.арман, К.аубакир С.Арман 1.6-1 2022-11-29 10:30:02 Эрүүгийн танхим Үзэх
14 Ө.Бахытбек Б.Арманбек Я.Дина М.сүлеймен Ө.Болатхан 11.6-1 2022-11-29 09:00:28 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 Ө.Бахытбек М.Ердос Я.Дина М.сүлеймен Ө.Болатхан 11.6-1 2022-11-29 09:00:26 Эрүүгийн танхим Үзэх
16 Х.Талгат Б.Даулетжан Я.Дина Д.Серикбол, Х.Бакен Х.Жанарбек ЭХ-ийн 24.5-1 2022-11-25 15:00:00 Захиргааны танхим Тойм гараагүй
17 Ө.Бахытбек Б.Арманбек Б.Жанерке Х.Өрен Е.Жансая М.Мырзашөл 17.1-1 2022-11-23 09:30:31 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
18 Ө.Бахытбек М.Ердос Б.Жанерке Х.Өрен С.Даурен С.Ариунболд 23.1-2.1, 2.2, 2022-11-22 09:00:24 Эрүүгийн танхим Үзэх
19 А.Дауренбек М.Ердос Б.Жанерке Я.Дина Т.Аманбол, С.Тилеуберди Х.Жупар ЭХ17.12-1 2022-11-18 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
20 Х.Талгат М.Ердос Б.Жанерке Х.Өрен Х.Нуржанар Ш.Серикбол 17.3-1 2022-11-18 09:00:58 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй

Нийт: 919 мэдээ байна.