# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Х.Роза ХААН банк Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-12-16 16:35:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
2 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан Б.Жанерке Т.Жансая, өмгөөлөгч Я.Сьезд А.Еркиндик, өмгөөлөгч С.Нургайып Гэрлэлт цуцлуулах тухай 2022-12-16 09:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
3 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан - М.Хавалтай, итгмэлэгдсэн төлөөлөгч Х.Бакен М.Хуанган, Х.Мереке, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - 15.000.000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-12-16 09:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
4 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Е.Сергазы - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2022-12-16 08:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
5 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан - К.Депудат, өмгөөлөгч Ө.Эрдэнэ-Очир Ш.Асемгүл, Х.Хайрат нар Өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай 2022-12-16 08:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
6 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан - М.Анар, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Х.Раушан ӨЭМТ, Х.Гүлмира нар, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Нурбек, өмгөөлөгч С.Нургайып, А.Кадирбек Тогтоол хүчингүй болгуулах тухай 2022-12-06 10:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
7 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос - К.Депудат, өмгөөлөгч Ө.Эрдэнэ-Очир 11 дүгээр цэцэрлэг, төлөөлөгч Ш.Асемгүл, Х.Хайрат Ахдам захад байрлах 54 м.кв хэмжээтэй барилгын материалын дэлгүүр болон 24 м.кв сэлбэгийн дэлгүүрийн өмчлөгчөөр тус тус тогтоолгох тухай 2022-11-25 15:30:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос - С.Нурболат, өмгөөлөгч С.Нургайып Зоонозын өвчин судлалын төв, хамтран хариуцагч К.Аягөз, А.Махбал, Г.Айбатхан Сонгон шалгаруулалтыг хүчингүй болгож, дахин шалгалт зарлаж, сонгон шалгаруулалтад оруулахыг даалгах тухай 2022-11-25 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос - Ж.Нагашбай, М.Бердигүл, С.Нурлан, М.Ермекгүл, өмгөөлөгч Т.Байгонак - Үрчлэлтийг хүчингүй болгуулах тухай 2022-11-25 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос Б.Жанерке М.Хазима - Гэр бүл болсон байдлыг тогтоолгох тухай 2022-11-25 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Ахмерей З.Бейбитгүл, өмгөөлөгч С.Нургайып БӨА дахь Нисэх буудал, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Тушаал хүчингүй болгож, ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-11-04 15:30:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Чандмань Уушир ХХК, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Ханат, өмгөөлөгч Х.Бакен Ж.Ермек, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Нургайып Худалдах-худалдан авах гэрээний үүрэгт 5,400,000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-11-04 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Б.Сэлэнгэ, хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Бакен - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2022-11-04 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Ахмерей Х.Айв, өмгөөлөгч Д.Айбек Х.Ермек Албадан нүүлгэх тухай 2022-11-04 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Д.Ерлан, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Е.Төлеу С.Алтанбек Тээвэрлэлтийн гэрээний үүрэгт 2,786,000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-11-04 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Х.Айвхан, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Х.Нурбол Ажлын хөлснөөс үлдсэн 1,600,000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-11-04 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
17 Д.Көбеш, Н.Мөнхжаргал, Л.Алтан Б.Даулетжан - Б.Ахбота, өмгөөлөгч А.Кадирбек, А.Серикжан Х.Жанболат, өмгөөлөгч С.Алтай Гэрлэлт цуцлуулах тухай 2022-10-20 16:40:00 Иргэний танхим Үзэх
18 Д.Көбеш, Н.Мөнхжаргал, Л.Алтан Б.Даулетжан - Д.Бахытгүл А.Алтынтан, өмгөөлөгч К.Ержан 3,118,865 төгрөг гаргуулах тухай 2022-10-20 16:20:00 Иргэний танхим Үзэх
19 Д.Көбеш, Н.Мөнхжаргал, Л.Алтан Б.Даулетжан Орчуулагч А.Ахмерей А.Ербол, И.Анаргүл, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Е.Малик, өмгөөлөгч С.Нургайып Д.Ахжол, С.Айсулу, өмгөөлөгч Я.Сьезд Албадан нүүлгэх тухай 2022-10-20 16:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 Д.Көбеш, Н.Мөнхжаргал, Л.Алтан Б.Даулетжан - А.Нуржан Булган сумын ЕБСургууль, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-10-20 15:30:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 361 мэдээ байна.