# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Еркеш Б.Даулетжан А.Хонырат, өмгөөлөгч Л.Сарангуа Улаанхус сумын Засаг дарга, өмгөөлөгч А.Базар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх 2022-12-05 13:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
2 С.Еркеш Б.Даулетжан К.Адиша. өмгөөлөгч Х.Зулхаш Нийгмийн даатгалын хэлтэс, дарга М.Армия Тэтгэвэр тогтоохыг даалгах 2022-12-02 09:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
3 С.Еркеш Б.Даулетжан Р.Октябрь Буянт сумын Засаг дарга Газар олгохыг даалгах 2022-10-24 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Еркеш Б.Даулетжан Ж.Нурболат Аймгийн Засаг дарга Газар олгохыг даалгах 2022-10-17 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
5 С.Еркеш Б.Даулетжан Ж.Нурболат Аймгийн Засаг дарга Газар олгохыг даалгах 2022-10-14 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
6 З.Гүлбарша Б.Даулетжан Орчуулагч А.Ахмерей Х.Турсынхан, өмгөөлөгч А.Серикжан Төрийн албаны салбар зөвлөл, Толбо сумын Засаг дарга Төрийн албаны маргаан 2022-10-04 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Еркеш Б.Даулетжан - Х.Амир Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл Шийдвэр хүчингүй болгох тухай 2022-09-30 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
8 М.Риза Б.Даулетжан - Н.Жанарбек Төрийн албан салбар зөвлөл Төрийн албаны маргаан 2022-09-29 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
9 М.Риза Б.Даулетжан - Н.Жанарбек, өмгөөлгч С.Нургайып Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл Төрийн албаны маргаан 2022-09-29 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
10 З.Гүлбарша Б.Даулетжан - Х.Турсынхан, өмгөөлөгч А.Серикжан Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл , Толбо сумын Засаг дарга Төрийн албаны маргаан 2022-09-28 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Еркеш Б.Даулетжан - Х.Жанаргүл Баян-Өлгий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгохыг татгалзсан татгалзлыг хууль бус болохыг тогтоолгох тухай 2022-09-23 10:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
12 С.Еркеш Б.Даулетжан - Б.Мейрам Баян-Өлгий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгохыг татгалзсан татгалзлыг хууль бус болохыг тогтоолгох тухай 2022-09-23 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
13 М.Риза Б.Даулетжан - А.Алмагүл, өмгөөлөгч С.Нургайып Өлгий сумын Засаг дарга , төлөөлөгч М.Саулеш Газар олгохыг даалгах тухай 2022-09-21 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
14 М.Риза Б.Даулетжан Н.Жанарбек, өмгөөлгч С.Нургайып Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл төрийн албаны маргаан 2022-09-19 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 З.Гүлбарша Б.Даулетжан Ховд баганат ХХК Аймгийн Засаг дарга, Тендерийн Үнэлгээний хороо төлөөлөгч Д.Ансаган, Х.Анар тендерийн маргаан 2022-09-16 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
16 З.Гүлбарша Б.Даулетжан Х.Хабай, Х.Холганат, өмгөөлөгч Х.Бакен Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс Улсын бүртгэлтэй холбоотой маргаан 2022-09-16 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
17 З.Гүлбарша Б.Даулетжан Х.Хабай, Х.Холганат, өмгөөлөгч Х.Бакен Улсын бүртгэгч С.Арман улсын бүртгэлтэй холбоотой маргаан 2022-09-13 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
18 М.Риза Б.Даулетжан А.Алмагүл, өмгөөлөгч С.Нургайып Өлгий сумын Засаг дарга , төлөөлөгч М.Саулеш газрын маргаан 2022-09-12 15:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
19 З.Гүлбарша Б.Даулетжан Ховд баганат ХХК Аймгийн Засаг дарга, Тендерийн Үнэлгээний хороо төлөөлөгч Д.Ансаган, Х.Анар тендерийн маргаан 2022-09-07 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
20 М.Риза Ж.Ахмарал А.Ахмерей М.Рыскелди, төлөөлөгч Е.Малик, өмгөөлөгч С.Нургайып Өлгий сумын Засаг дарга Газрын маргаан 2022-08-01 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх

Нийт: 358 мэдээ байна.