# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек А.Дорждэрэм Ж.Айланыш Эрх бүхий албан тушаалтан Х.Дамысбек Зөрчлийн тухай хуулийн 5.3 дугаар зүйлийн 1 2021-06-14 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек А.Дорждэрэм Х.Ержан, түүний өмгөөлөгч С.Нургайып - Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 2021-06-14 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек А.Дорждэрэм Баян Медиана ХХК хууль ёсны төлөөлөгч Х.Сайлаубек, К.Ханат Эрх бүхий албан тушаалтан Ж.Тилекберген Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2 2021-06-14 10:30:18 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, Д.Көбеш Ж.Ахмарал Орчуулагч Б.Арманбек Х.Өрен Б.Хуандых, түүний өмгөөлөгч С.Алтай Хохирогч Ж.Жексенби, иргэний нэхэмжлэгч К.Мейрамбек Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 2021-06-14 10:00:50 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей М.Парида Х.Үйсэвхан, түүний өмгөөлөгч Х.Бакен А.Ержан, түүний өмгөөлөгч Х.Зулхаш Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 дугаар зүйлийн 1 2021-06-14 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
6 Н.Туяа, М.Нямбаяр, С.Өмирбек, Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей Т.Батсүх Т.Өмирбек, Ж.Серикбол шүүдэгч нарын өмгөөлөгч С.Алтай А.Серикжан Р.Бауыржан, Х.Бердимурат, А.Хуандых, Е.Делегат, А.Айдос Хохирогчнарын өмгөөлөгч Х.Зулхаш, С.Тилеуберди Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 3.1 2021-06-14 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Холбогдогч С.Хуатберди, Холбогдогчийн өмгөөлөгч К.Ержан - Зөрчлийн тухай хуулийн 15.7 дугаар зүйлийн 1 2021-05-24 17:00:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан А.Дорждэрэм Холбогдогч Т.Айтуган, Холбогдогчийн өмгөөлөгч С.Нургайып Хохирогч Б.Ерболат Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1.1, 1.2 2021-05-24 16:30:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан А.Дорждэрэм Холбогдогч Е.Ахберен М.Хуанган , Холбогдогчийн Е.Ахберений өмгөөлөгч А.Серикжан Хохирогч Р.Гүлстан Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1.1, 1.3,1.5 2021-05-24 16:00:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Х.Өрен Д.Тилекберди, түүний өмгөөлөгч Т.Костёр Хохирогч Х.Өмирзах Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.12 дугаар зүйлийн 2 2021-05-24 15:30:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан М.Парида А.Болат, түүний өмгөөлөгч А.Серикжан Хохирочгийн хаууль ёсны төлөөлөгч Б.Жандаулет Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 23.2 дугаар зүйлийн 1 2021-05-24 15:00:16 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан М.Парида Шүүгчдэгч С.Бердиболат, Ж.Есенжол, Шүүгчдэгийн өмгөөлөгч т.Костёр, А.Серикжан Хохирогч Х.Өмирзах Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 3, 27.11 дугаар зүйлийн 1 2021-05-24 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Д.Көбеш Х.Наурызбек М.Парида К.Бахытберди түүний өмгөөлөгч Д.Айбек, С.Нургайып Хохирогч С.Сетерхан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 3, 27.11 дугаар зүйлийн 1 2021-05-24 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Д.Көбеш Х.Наурызбек М.Парида Шүүгчдэгч Л.Нямаа, Л.Нямдаваа Хохирогч Ж.Еркебек Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.6 дугаар зүйлийн 2.2, 2.3 2021-05-24 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Д.Көбеш Х.Наурызбек Х.Өрен М.Цэнд-Очир, түүний өмгөөлөгч А.Серикжан Хохирочг М.Манат, түүний өмгөөлөгч А.Кадирбек Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 3, 27.11 дугаар зүйлийн 1 2021-05-24 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Д.Көбеш Х.Наурызбек Орчуулагч Б.Арманбек Б.Баярмагнай Шүүгдэгч К.Серикбай Хохирогчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 дугаар зүйлийн 2.1,2.3 2021-05-24 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Д.Көбеш Х.Наурызбек Х.Өрен Шүүгдэгч Ш.Рахат, Шүүгчдэгчийн өмгөөлөгч Д.Айбек - Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.8 дугаар зүйлийн 1 2021-05-24 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх
18 Д.Көбеш, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Х.Наурызбек Орчуулагч Б.Арманбек Б.Баярмагнай Шүүгдэгч К.Серикбай, өмгөөлөгч Д.Эрдэнэчимэг, Д.Айбек Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Х.Маржангүл, түүний өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 2.3 дахь заалт /Хүчиндэх/ 2021-03-30 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
19 Д.Көбеш, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Х.Наурызбек - - Холбогдогч С.Хуатберди - Зөрчлийн тухай хуулийн 15.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг 2021-03-30 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 Д.Көбеш, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Х.Наурызбек - А.Дорждэрэм Холбогдогч Т.Айтуган, өмгөөлөгч А.Серикжан Хохирогч Б.Ерболат Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1, 1.2 2021-03-30 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 341 мэдээ байна.