# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Х.Наурызбек Орчуулагч Б.Арманбек Х.Өрен Шүүгдэгч Ш.Рахат Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Т.Хуантай Эрүүгийн хуулийн 24.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг / Байгалийн ургамлыг хууль бусаар бэлтгэх/ 2021-03-30 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Х.Наурызбек Орчуулагч Б.Арманбек А.Дорждэрэм Холбогдогч Е.Ахберен, М.Хуанган Хохирогч Р.Гүлстан, Б.Гүлшат нар Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1, 1.3, 1.5 2021-03-30 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Б.Баярмагнай Ш.Шагдар, түүний өмгөөлөгч Д.Айбек, Т.Байгонак - Эрүүгийн хуулийн 22.5 дугаар зүйлийн 1 /Хахууль өгөх/ 2021-03-10 15:50:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Б.Баярмагнай Яллагдагч С.Берик, Ө.Жанболат, тэдгээрийн өмгөөлөгч Х.Зулхаш, А.Серикжан, К.Ержан Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Маргулан Эрүүгийн хуулийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 /Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах/ , 22.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1 /Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах/ 2021-03-10 14:50:00 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Х.Өрен О.Түмэнбаяр, өмгөөлөгч Х.Зулхаш К.Еркегүл Эрүүгийн хуулийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 2.4 / хүн байнга амьдрах, үйл ажиллагаа явуулах зориулалттай орон байр, тусгайлан хамгаалсан байр, агуулахад нэвтэрч хулгайлах/ 2021-03-10 13:55:00 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан А.Еркегүл Х.Өрен И.Марат, түүний өмгөөлөгч Д.Айбек З.Нурлан Эрүүгийн хуулийн 11.1 дүгээр зүйлийн 1 / Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол санаатай учруулах/ 2021-03-10 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Х.Наурызбек А.Еркегүл Х.Өрен Ш.Рахат, өмгөөлөгч Д.Айбек Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Т.Хуантай Эрүүгийн хуулийн 24.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг / Байгалийн ургамлыг хууль бусаар бэлтгэх/ 2021-03-10 11:55:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Х.Наурызбек Орчуулагч Б.Арманбек Б.Ботакөз Х.Даниял, түүний өмгөөлөгч Т.Костёр, Х.Бакен Д.Бахытгүл Эрүүгийн хуулийн 27.10 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг /Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчсөний улмаас хүний амь нас хохирсон/, 2021-03-10 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Х.Наурызбек Орчуулагч Б.Арманбек А.Дорждэрэм Холбогдогч Т.Еркетай, өмгөөлөгч С.Нургайып М.Даригүл Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4- 4.2 /гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль зөрчих/ 2021-03-10 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Х.Наурызбек - А.Дорждэрэм Холбогдогч Ш.Болатбек, Х.Амиртай, тэдгээрийн өмгөөлөгч С.Нургайып А.Еркегүл Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1, 1.4, 1.5 2021-03-10 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Х.Наурызбек - А.Дорждэрэм Холбогдогч М.Хуанган, Е.Ахберен Р.Гүлстан, Б.Гүльшат Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1, 1.3, 1.5 2021-03-10 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Х.Наурызбек Орчуулагч Б.Арманбек А.Дорждэрэм Холбогдогч Т.Сьезхан, У.Алмагүл Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1 / Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг зодсон/ 2021-03-10 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Н.Туяа Б.Даулетжан Орчуулагч Б.Арманбек М.Фарида Шүүгдэгч А.Еркегүл, С.Алданбек, О.Серикгүл, С.Гүлхайша, С.Адайхан, Б.Ханигүл, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч А.Серикжан С.Алтай, Х.Зулхаш, Х.Бакен, Л.Намнансүрэн, Д.Айбек, К.Ержан - Эрүүгийн хуулийн 22.4 дүгээр зүйлийн 5 /Хахууль авах/, 22.5 дугар зүйлийн 1 /Хахууль өгөх/ 2021-02-10 15:10:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч Б.Арманбек М.Фарида Ш.Жанаргүл, С.Гүлпакша, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Д.Айбек, Х.Зулхаш, С.Тилеуберди Ш.Айгүл нарын 46 хүн, өмгөөлөгч С.Нургайып Эрүүгийн хуулийн 17.3 дугаар зүйлийн 1, 3.1 дэх хэсэг /Залилах/ 2021-02-10 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Т.Батсүх С.Наурызхан, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, А.Серикжан Иргэний нэхэмжлэгч Д.Бахытжан Эрүүгийн хуулийн 22.1 дүгээр зүйлийн 2 /Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж их хэмжээний хохирол учруулах/ 2021-02-10 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Х.Өрен С.Нурболат, түүний өмгөөлөгч С.Нургайып Ц.Энхмөрөн, Ц.Энхбат, түүний өмгөөлөгч Ц.Монгол, Х.Зулхаш Эрүүгийн хуулийн 27.10 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг /Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчсөний улмаас хүний амь нас хохирсон/, 2021-02-10 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч Б.Арманбек Т.Батсүх Яллагдагч А.Санаг, Е.Еркегүл, Х.Серигжан, Ш.Майра, яллагдагчийн өмгөөлөгч Х.Зулхаш, Т.Бахыт, С.Тилеуберди - Эрүүгийн хуулийн 15.2 дугаар зүйлийн 2.2 дахь хэсэг /Аюултай байдалд орхиж, тусламж үзүүлэхгүй байх/, мөн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг /Хүчиндэх/, мөн хуулийн 16.11 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг /Хүүхдийг асран хамгаалах үүргээ үл биелүүлэх/ 2021-02-10 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан А.Еркегүл М.Фарида Яллагдагч Х.Жагслаг, түүний өмгөөлөгч А.Серикжан Х.Бахаткелди Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг /Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах/ 2021-02-10 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Хундыз - Прокурор Б.Баярмагнай Шүүгдэгч С.Ерболат, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Х.Зулхаш, Х.Бакен - Эрүүгийн хуулийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 /Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах/ 2021-01-18 10:40:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Хундыз А.Еркегүл Прокурор Т.Батсүх Шүүгдэгч Х.Сьезбек, түүний өмгөөлөгч А.Серикжан Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч А.Гүлгайм, өмгөөлөгч С.Алтай, Иргэний нэхэмжлэгч М.Багжанат Эрүүгийн хуулийн 10.2 дугаар зүйлийн 1 / Санаа сэтгэл хүчтэй цочрон давчдаж хүнийг алах/ 2021-01-18 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 341 мэдээ байна.