# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Хундыз А.Еркегүл Прокурор Х.Өрен Шүүгдэгч Б.Жанибек, Ж.Сайрангүл, тэдгээрийн өмгөөлөгч С.Алтай, Х.Зулхаш, С.Нургайып - Эрүүүгийн хуулийн 22.5 дугаар зүйлийн 1, 2 /Хахууль өгөх/ 2021-01-18 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Хундыз Орчуулагч Б.Арманбек Прокурор Х.Өрен Шүүгдэгч Д.Аманбэг, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Д.Айбек Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч И.Елеусиз Эрүүгийн хуулийн 27.10 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг /Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчсөний улмаас хүний амь нас хохирсон/, 27.11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг /Авто тээврийн гэмт хэрэг үйлдсэн жолооч зугтаах/ 2020-12-22 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Н.Туяа - А.Турдыбек Б.Сьезхан, Б.Есерхан М.Жухан ЭХТА 22.1 2020-12-04 16:25:44 Эрүүгийн танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш - Б.Батсүх Т.Еркежан Ө.Алданыш ЭХТА 17.3 2020-12-04 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Еркегүл Т.Еркегүл Н.Харлыгаш - Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн хувийн хэргийн материал 2020-12-04 11:40:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш - Х.Өрен М.Цэнд-Очир М.Манат ЭХТА 27.11 2020-12-04 11:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Еркегүл Х.Өрен Б.Альфараби Б.Жанболат ЭХТА 11.6 2020-12-04 10:20:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Еркегүл Х.Өрен Х.Жайнагүл Х.Жархын ЭХТА 11.6 2020-12-04 09:40:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Ботакөз А.Аманкелди, М.Жалгассан - ЭХТА 17.12 2020-12-04 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
10 С.Өмирбек Д.Көбеш, М.Нямбаяр , Т.ЕРКЕГҮЛ А.Еркегүл М.Отгонжаргал Зөрчилд холбогдогч Х.Нурбек Я.Дина Зөрчлийн тухай хуулийн 6.20 2020-10-23 09:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
11 С.Өмирбек Д.Көбеш, М.Нямбар, Т.ЕРКЕГҮЛ А.Еркегүл Т.Батсүх Р.Алмагүл Т.Амангүл Эрүүгийн хуулийн 10.6 2020-10-23 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек - Х.Өрен О.Түмэнбаяр, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч У.Көкен Эрүүгийн хуулийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг 2020-09-22 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек А.Еркегүл Х.Өрен М.Жанибек, өмгөөлөгч С.Нургайып Ж.Аманбек Эрүүгийн хуулийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг 2020-09-22 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек А.Еркегүл Б.Ботакөз Холбогдогч М.Елемес А.Октябрь Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1 2020-09-22 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Хундыз А.Еркегүл Т.Батсүх М.Хуандаг, өмгөөлөгч Н.Оюунчимэг, Д.Айбек Б.Харлыгаш, Ж.Лена, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, С.Алтай Эрүүгийн хуулийн 10.1 дүгээр зүйлийн 1 2020-09-03 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Хундыз А.Еркегүл Б.Ботакөз М.Жанболат, өмгөөлөгч С.Алтай, Т.Байгонак Х.Алтынбек, Б.Серикбол, өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 17.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг 2020-09-03 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Хундыз Б.Ботакөз Т.Адилбек, өмгөөлөгч Т.Бахыт Х.Сулушаш Эрүүгийн хуулийн 24.5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг 2020-09-03 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Хундыз А.Еркегүл А.Турдыбек У.Берден нар Т.Костёр Эрүүгийн хуулийн 17.1-2.1 2020-09-03 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Хундыз А.Еркегүл Б.Ботакөз Холбогдогч Х.Хайрат К.Ержан Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4-4.1, 4.2 2020-09-03 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Е.Халибек А.Еркегүл Б.Ботакөз Т.Адилбек, өмгөөлөгч Т.Бахыт Иргэний нэхэмжлэгч Х.Сулушаш Эрүүгийн хуулийн 24.5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг 2020-07-17 14:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх

Нийт: 341 мэдээ байна.